HERBÁRIA „Csúcsformában gyógynövényekkel” Kvízjáték

  Nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

  A Játék szervezője: HERBÁRIA Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 27.; cégjegyzékszám: 01-10-042109 adószám: 10815678-2-41; a továbbiakban: „Szervező”)

  A Szervező megbízottja: LT Communication Kft., (székhely: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 18/A.; cégjegyzékszám: 01-09-905208; adószám: 14469554-2-41; a továbbiakban: „Megbízott”)

  1. A játékban résztvevők köre: 

  A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2018. február 17-jéig betöltötte 18. életévét.

  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot. 2. A játék időtartama és a sorsolások időpontjai:

  A játék ideje alatt 2018. február 17. 16:00 és 2018. április 28. 16:00 között 10 héten át 10 játékforduló és egy fődíj sorsolás kerül lebonyolításra.

  Az egyes fordulók időtartama:

  • 1. Forduló: 2018. február 17. 16:00 - 2018. február 23. 16:00 Sorsolás: 2018. február 23. 18:00
  • 2. Forduló: 2018. február 24. 16:00 - 2018. március 2. 16:00 Sorsolás: 2018 március 2. 18:00
  • 3. Forduló: 2018. március 3. 16:00 - 2018. március 9. 16:00 Sorsolás: 2018. március 9. 18:00
  • 4. Forduló: 2018. március 10. 16:00 - 2018. március 16. 16:00 Sorsolás: 2018. március 16. 18:00
  • 5. Forduló: 2018. március 17. 16:00 - 2018. március 23. 16:00 Sorsolás: 2018. március 23. 18:00
  • 6. Forduló: 2018. március 24. 16:00 - 2018. március 30. 16:00 Sorsolás: 2018. március 30. 18:00
  • 7. Forduló: 2018. március 31. 16:00 - 2018. április 6. 16:00 Sorsolás: 2018. április 6. 18:00
  • 8. Forduló: 2018. április 7. 16:00 - 2018. április 13. 16:00 Sorsolás: 2018. április 13. 18:00
  • 9. Forduló: 2018. április 14. 16:00 - 2018. április 20. 16:00 Sorsolás: 2018. április 20. 18:00
  • 10. Forduló: 2018. április 21. 16:00 - 2018. április 27. 16:00 Sorsolás: 2018. április 27. 18:00

  Fődíj sorsolás: 2018. áprlis 28. 16:00

  3. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei:

  Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt ellátogat a HERBÁRIA Facebook oldalra, (https://www.facebook.com/herbariaoldal/) részt vehet a Játékban.

  3.1. A fordulók nyereménysorsolásain való részvétel feltétele:

  A Játékosok feladata, hogy HERBÁRIA Facebook oldalán az aktuális fordulóhoz tartozó „Csúcsformában gyógynövényekkel Kvízjáték” posztban megfogalmazott kérdésre a 2. pontban meghatározott időtartamon belül kommentben helyesen válaszoljon.

  3.2. Fődíj sorsoláson való részvétel feltétele:

  A fődíj sorsoláson minden olyan játékos részt vesz, aki a 3.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően jogosult bármely forduló sorsolásán részt venni és a www.herbaria.hu vagy a https://webshop.herbaria.hu/ weboldalakon a hírlevél feliratkozásnál feliratkozik a HERBÁRIA hírlevelére.

  4. A nyeremények és sorsolás:
  Nyeremények:
  Forduló nyeremények: 10 db 5.000 Ft értékű HERBÁRIA ajándékcsomag

  Fődíj: 1 db 2 személyre szóló wellness hétvége

  4.1. Heti fordulók sorsolásai:

  Szervező fordulónkén a 2. pontban meghatározott sorsolási időpontokban (összesen 10 alkalommal) 1-1 db 5.000 Ft értékű HERBÁRIA ajándékcsomagot sorsol ki véletlenszerűen azon játékosok között, akik a 3.1. pontnak megfelelően jártak el és az adott heti fordulóban a „Csúcsformában gyógynövényekkel Kvízjáték” posztban feltett kérdésre kommentben helyesen válaszoltak.

  4.2. Fődíj sorsolás:

  Szervező a 2. pontban meghatározott fődíj sorsolás időpontjában 1 db Wellnes hétvégét sorsol ki véletlenszerűen a játék valamennyi résztvevője között, akik a 3.2. pontban leírtaknak megfelelően jogosultak részt venni a játék fődíj sorsolásán.

  A nyeremények sorsolására egy, a véletlenszerűség elvének megfelelő, sorsoló program által kerül sor.

  A sorsolások helyszíne: LT Communication Reklámügynökség 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 18/A.

  A Szervező minden sorsoláson a nyertesen felül 2 darab tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül; illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a Játékos kizárásra, vagy ha a nyertes/sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a sorsolást követő 2 héten belül a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét.

  5. A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertest, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.

  6. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

  7. A nyereménnyel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertes a következő elérhetőségen kaphat segítséget: admin@ltcom.hu

  8. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

  9. A Szervező a nyereménysorsolást követő 7 napon belül Facebook üzenőfali posztban értesíti a sorsolás nyerteseit, hogy privát üzenetben vegyék fel a kapcsolatot Szervezővel, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről.

  10. A nyereményeket Szervező megbízottja 30 napon belül Foxpost automatába vagy Foxpost házhozszállítás kézbesíti a nyerteseknek.

  A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel a nyeremény átvételének érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és ezért sem a Szervezőt, sem a Szervező megbízottját semmilyen felelősség nem terheli.

  Szervezőnek a nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módjában kézbesíteni. Szervező továbbá nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

  11. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  12. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

  13. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  a Szervező valamint az LT Communication Kft., mint a promócióban részt vevő cég, vezető tisztségviselői munkavállalói, megbízottjai és azok a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

  14. A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/ hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

  15. A nyereményjáték a HERBÁRIA Facebook oldalon kerül népszerűsítésre.

  16. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként

  · személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) megadják;

  · nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra hozza;

  · személyes adataikat (név, e-mail cím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;

  · részvételükkel kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat rendelkezéseit.

  17.  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a HERBÁRIA Zrt. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a LT Communication Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. Az a HERBÁRIA Zrt. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

  Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (HERBÁRIA Zrt. 1135 Budapest, Csata utca 27.), illetve e-mailben az admin@ltcom.hu e-mail címen.

  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-139610/2018

  A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.


  Budapest, 2018. február 17.