HERBÁRIA adatkezelési szabályzat nyereményjáték

   Adatkezelési, adatbiztonsági és játékszabályzat

   

  HERBÁRIA „Nőnapi”Játék - Facebook nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

  Herbária·2019. március 8., péntek

  A Játék szervezője: HERBÁRIA Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 27.; cégjegyzékszám: 01-10-042109 adószám: 10815678-2-41; a továbbiakban: „Szervező”)

   

  1. A játékban résztvevők köre

  A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2018. február 17-jéig betöltötte 18. életévét.

  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot.

   

  2. A játék időtartama és a sorsolások időpontjai:

  A játék 2019. március 8. 8:00 és 2019 március 15. 16:00 között kerül bonyolításra.

   

  3. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei

  Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt ellátogat a HERBÁRIA Facebook oldalra, (https://www.facebook.com/herbariaoldal/) részt vehet a Játékban.

   

  3.1. A nyereménysorsoláson  való részvétel feltétele:

  A Játékosok feladata, hogy HERBÁRIA Facebook oldalán „játék” posztban megfogalmazott kérdésre a 2. pontban meghatározott időtartamon belül kommentben válaszoljon.

   

  4. A nyeremények és sorsolás

  Nyeremények:

  Nyeremények: 3 db 5.000 Ft értékű HERBÁRIA ajándékcsomag

   

  A nyeremények sorsolására egy, a véletlenszerűség elvének megfelelő, sorsoló program által kerül sor.

  A sorsolások helyszíne:Herbária Zrt.  1135 Budapest, Csata utca 27.

  A Szervező minden sorsoláson a nyertesekenn felül 2 darab tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül; illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a Játékos kizárásra, vagy ha a nyertes/sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a sorsolást követő 2 héten belül a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét.

   

  5. A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező,  Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertest, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárja.

   

  6. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

   

  7. A nyereménnyel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertes a következő elérhetőségen kaphat segítséget: info@herbaria.hu

   

  8. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

  9. A Szervező a nyereménysorsolást követő 7 napon belül Facebook üzenőfali posztban értesíti a sorsolás nyerteseit, hogy privát üzenetben vegyék fel a kapcsolatot Szervezővel, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről.

   

  10. A nyereményeket Szervező 30 napon belül GLS házhozszállítással kézbesíti a nyerteseknek.

  A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel a nyeremény átvételének érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és ezért  a Szervezőt  semmilyen felelősség nem terheli.

  Szervezőnek a nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módjában kézbesíteni. Szervező továbbá nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

   

  11. Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

   

  12. A nyeremény  másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

   

  13. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  a Szervező vezető tisztségviselői,  munkavállalói, megbízottjai és azok a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

   

  14. A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb személyek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

   

  15. A nyereményjáték a HERBÁRIA Facebook oldalon kerül népszerűsítésre.

   

  16. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként

  · az alábbi személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) megadják;

  · nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra hozza;

  · személyes adataikat (név, e-mail cím) lakcím és telefonszám a Szervező a későbbiekben kizárólag az érintettel történő kapcsolattartás érdekében a Szervező saját marketingtevékenységéhez ( hírlevél, más kiadmány megküldése, termékek ajánlása), piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;

  · részvételükkel kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat rendelkezéseit.

   

  17. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a HERBÁRIA Zrt. adatbázisába kerülnek.

   

  18. A Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező vagy résztvevő részéről.

  Annak elismerése, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

   

  Az adatok megadása önkéntes, nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul. A HERBÁRIA Zrt. ezeket az adatokat kizárólag a fent rögzített célokra használja fel. Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

  Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1).a. pontja) illetve az Infotv. 5.§ (1) bek. a.)pontja, másodlagosan a HERBÁRIA Zrt. jogos érdeke (GDPR 6.cikk.(1) bekezdés f. pontja (a közvetlen üzletszerzés).

  Az adatok kezelésének időtartama:

  -az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,

  -az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, de nem tovább, mint a megszerzéstől számított 10 év.

   

  Amennyiben Ön nem kívánja, hogy megadott személyes adatait a HERBÁRIA Zrt.  a fenti célokból kezelje, úgy tartózkodjon személyes adatai átadásától. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (HERBÁRIA Zrt. 1135 Budapest, Csata utca 27.), illetve e-mailben a infoherbaria.hu e-mail címen.

  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-139610/2018

  A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

  Budapest, 2019. március 8.